Skip to main content

Full text of "S'ina sapa wocekiye taeyanpaha = Catholic Sioux herald"

See other formats


Published Monthly, at St. Michaels. Fort Totteii. P. 0., N. Dakota. 

ENTERED AS SECOND CLASS MATTER AT THE POST-OT'EICK AT FORT TOTTEX. X, DAK. OWANCAYA WOTANIN. KEYAWAN WICINCANA 

WAN YUZE IYANKE. 

El wood, Ind. Aug. 27-G. Wash- 
burn, wakpa kin en dehanyena 
minita tuka, wicinyanna tonaken 
om niwan unkan minimahen can- 
kaga wanke kin o&doka kin ecen 
hogan wankapi qa wicayuzapi, 
ija econ unkan mahen iyaya, ko- 
ska wan ikiyena on wanyaka he- 
cen okihnuke qa yuze. Unkan 
keya wan hen wanka qa siha on 
natantan hecen siyukaza tanka 
en yape qa y a mahen icu qa eyaya. can a siceca qeya told ipi tuka 
amagajapi qa tipina wan sice B-ca 
wanna tehan tuwena oti sni en ipi 
qa en onapapi. Oko kin hena 
upsija icupi qa on puspapi ecee 
yukan mazakokana wan yuasda- 
yapi unkan mazaska $409 ■ 25 lie- 
nakeca mahen on. Hecen de ya- 
otaninpi tuwe tawa hecinhan, 
unkan de Mc Oann cle hena tawa 
ihdawa qa tuwena akinica is ce- 
tunhda sni, hecen hena icu. INYAN TEHIKA WAN WA- 
HO'flPI EN ON. HOKBINA CISTINA HEMAN'l 
KAPTANYEYA. 

Atlanta, Ga. Aug. 27.— Hoksi- 
na cistina yamni Bemani kaptan- 
yeyapi, qa hasapa wan, Mason 
Watkins eciyapi, liemani oceti kin 
he kte, qa B P. Dewberry iyopte- 
kiye kin is span, mini go kin on. 
Nonpin iiemani iyahdaskicapi. MAZASKA HAPI QEYA 
I YEYAPI. 

Fairfield, 111. Aug. 27.— Bap- 
tist wicasta wakan wan William 
H. Mc Cann eciyapi naka^a ma- 
zaska ota yu-he kta kecin sni taka 
yuha. Waniyetu wikcemna topa 
heehan tiwahe kin he St. Clair 
County en onpi qa ehan okicize 
kin on masaska kin hena maza- 
ska tipi ehnakapi sni, e winy an 
kin mazaska zi yuhapi kin hena 
iia. Hetanhan Franklin County 
111. ekta econpi, qa hen hunku 
kin fa. qa \e kte qehan he oyake 
wacin tka okihi sni ecen ta. De- ; New York, Aug. 27.— Miss An- 
na Dodge, Brooklyn etanhan kin 
Caldwell, N. J. titokan i, qacan- 
ma3aen i, unkan waholipi wan 
hukuya yanka wanyaka, hecen 
he hoksina wanji iyeya qa hen 
ilipeya naceca ecin qa icu unkan 
inyan tel'uka mazanapcupe wan 
mahen on, mazaska §350- 00 iya- 
wapi . Roju, Aug. 28. — British wita wa- 
ta wan Danearn eciyapi km he 
aspeye, qa wicasta wikcemna za- 
ptan sanpa yamnipi, unkan etan- 
han nomnana niiyayapi. Kinhin 
wita kin ikiyena Aug. 26 ehan 
nina taja qa aspaya, tuka etan- 
han nom ni-pi kin William Phil- 
lips, qa John Landon, henaos 
Japenese tawita wata wan Sakio 
Mara eciyapi kin, en i qa henaos 
iwicacu. May 24, Newport, R. I. akicita 
woonspe tipi kin ekta w T icasta 
kektopawinge zaptan Mass w t o- 
snai3i opapi. 

Brooklyn, Navy Yard en An- 
petuwakan May 24 heehan wica- 
sta kektopawinge wikcemna torn, 
Mass wosnapi opapi. WAKINYAN WANAPOPYA. Pottsville, Pa. Aug. 28.— Wo- 
qa wicasta wayupika nom maka 
mahen sihaiyutapi kektopawinge 
sanpa op aw in ge yamni, wana- 
popyapi (dynamite) yuha skanpi 
onkan wakinyan iheyapi qa na- 
popa qa nonpin wicakte. Maza- 
Hcaka liemani canku heca wan 
ekta iyahdeya qa he akan wa- 
kanhdi kin knya i. Rt. Rev. Bishop Merel, China 
etanhan kin, sinasapa opawinge 
sanpa wikcemna yamni wicayu- 
ha, qa hetanhan wikcemna ya- 
mni sitamkisonna onpi kin heca- 
pi. Dehantu kin New York en 
sitamkisonna onpi kin en hi qa 
oie tawapi kin onspeicciya hecen 
Sitamkisonna makoce ekta ki 
kinhan wanji ekta usi kta. Chicago en Polish Catholic 
woonspe tipi wan America ma- 
koce en ihankeya tanka kagapi 
kta, yunkan Tunkasina okihe kin 
en wohdaka. Siceca kektopawin- 
ge torn kipipi kta. Tunkansina tamaaoee en wo- 
yaco wankantuya, United States 
Supreme Court en, taku wanji ya- 
co, qa he wicasta wocekiye kipa- 
iinpi kin taku awacinpi kin oki- 
hipi sni; hena Dakota tamazaska- 
pi kin on cincapi sinasapa woon- 
spe en onpi kta qa on kajujupi 
kta anaptapi kta kuwapi esta 
okihipi sni. Dakota kin tamaza- 
skapi wonmaye yanke kinhan 
tukte ohna cinpi qa iyecetudapi 
kinhan econpi kta keya yacopi. Secretary Taft, zuya itancan 
kin he Phillipine wita kin en si- 
nasapa onpi kin nawicakicijin, 
qa heon oyate wicani, qa Ameri- 
ca makoce en tunkansina wasak- 
ya okiyapi keya. 

Wi wanjina. makoce- owancaya 
en (Protestant ministers) woce- 
kiye tokca en wicasta wakan 
onman napcinwahk wocekiye 
ohna onpi kin enakiyapi, qa si- 
nasapa wocekiye en ahiopa.rpi. Philadelphia otonwe kin en an- 
petu wanjina Rt. Rev. Bishop 
Ryan, Protestant wicasa wakan 
sakowin sinasapa wocekiye kin 
en iwicacu. TAHCASKANA WAKINYAN 
WICATKEPI. 
Bellefontame, Ohio, Aug. 28 — 
Anpetu kin en kasota Hca tka ta- 
Hcaskana wikcemna yamni wa- 
kinyan wicaktepi. WAHUWAPA 50 TEMYA. 

New York, Aug. 28.— David 
Benson Captain Ed. Coppers ito- 
kam wahuwapa kin hanskaska 
wikcemna zaptan temya, asanpi 
ihdi tkeutapi wanji ko temya. CROW HILL, N. D. Aug. 20. 

De anpetu kin John Twohearts 
tipi en Sinasapa Yatke Sni Oko- 
dakiciye nmiciyapi. W'anji, 
Luke Hantena iciconza. Qa dena 
yamni omaka wanji hehanyan 
itancan kagapi, 

John Strait itancan. John 
Two-hearts mazaska awanyaka. 
Michael Hunt wowapi kaga. SINASAPA WOCEKIYE TAEYANPAHA. SEPTEMBER 15- 1908. SlNASAPA WOCEKIYE T'AEYANPAHA. 

REV. JEROME HUNT. (). P- H. 
PUBLISHER and PROPRIETOR. 

Fort Totten. -:- North Dakota, With the Auprobation and 
Blessing- of Rt. Rev. John Shahley 
D. D. Bishop of Faro-o. N. Dakota. SEPTEMBER o> 1908. WICOWOYAKE WASTE QA 
WOWICAKE. Father Arnold Damen, Jesuit 
okodakiciye opa heca wan qa 
America makoce en Protestants 
wicayuhomni kin omniheca, qa 
Chicago otonwe kin hen wicotian 
wanji sdonya. 

Htayetu wan en Holy Family 
tipi wakan kin en woantani ohdag 
wicakiya, qa wanna owasin frin 
akiyahde kin hehan ehake ncin 
cekiye kta e canpeska makahde 
inajin. 

He econhan tipiwakan tiyopa 
kin natakapi qa timahen petijan- 
jan owasin yusnipi, qa akan wo- 
snapi ikanye wanji ohinni ideya 
han ecee qon heceena ecen ijan- 
jan han. 

Father Damen cekiye ayastan 
qa hde kta inajin unkan, akan 
wacekiyapi kin ikiyena ncin tu- 
we nom cikcistipina canpeska 
makahde najinpi wanwicayaka; 
tipiwakan awanyakapi kin token- 
ken dena wanwicayakapi sni, qa 
wanna han tehan tuka den na- 
jinpi qa cekiyapi huwo, ecin. 

Tuwe nom najinpi qon henaos 
hoksipina sinasapa kici skanpi 
ecee qon hecapi e petijanjan ide- 
ya kinukan yuha najinpi, qa ce- 
kiye hanpi qa wicikiyena ye kin 
wanyakapi sni seececa. 

Wanna han tehan qa tiyokpa- 
za esta hoksina kin kopehda sni 
en onpi qa cekiya yukanpi kin 
on, Father Damen yusinyeya. 
Token on han tehan esta hen 
onpi hecinhan iwicawange kta 
lica ehan nonpin najin hiyayapi 
qa tiyopatakiya mani tanin sni 
hdapi; sinasapa kin kokipapi kin 
tanin. 

Ikope sni wicasi; tuka nanonpi 
sni, qa tiyopa ikiyena hdapi kin 
econhan Father Damen ikiyena 
owicakihan. Ehan i sni ecen 
tiyopa noL'pa kin nonpin iyecin- 
ka nagan iyeye seececa. Qa tan- 
kan okpaza ekta iyayapi. Tankan oqoya wanke ciqon 
hena wanna toki eyaya tanin sni, 
ahbayena wanka. Father Da- 
men hoksina kin wicihakam ya. 
Petijanjan tawapi kin kicisnipi 
sni. qa heon iyoyanpa qupi kin 
on tan mahen Wakantanka wopi 
da eciya. Unnahanketa nonpin 
tipi onsiya han itiyopa en inajin - 
pi, qa sinasapa tokahekiyapi. 
Hehan ake itokam iyayapi qa 
ocaniyadi wan adiyapi, qa ihe- 
ktam iyoyanpa wan tanin. To- 
kahanpi kin Father Damen ayuta 
wicakuwa, qa cekiyahan qa taku 
toka kta hecinhan he ape. 

Ihnuhanna hoksina nonpapi 
qon nonpin atanin sni hinhdapi, 
taku cinpi qon wanna iyecetu ke- 
cinpi kin on, qa hecen okpaza 
ehan botonton ya, tiyopa wan 
ehan i, hecen katoto, qa wicaho 
nanon kin hehan timahen iyaya. 
Wicahca wan pa ska nalicaka e 
itkokim u qa okalimin wan en 
ekipazo, unkan tuwe peji owinja 
ohna onsiye ncin wanka. 
"Wakantanka wopida yuhanun- 
we, yahi kin on,"' wica^ca kin 
eya, qa sinasapa nape en iiputa- 
ka. ''Winonca mitawa kin nina 
tehan wayazanka, tuka hanhepi 
kin de nina kuyaya qa wasake 
sni, unkina oihanke tawa kin 
wanna kiyana ihan naceca," eya. 
Wicoiye dena eya han econhan 
winorca kin ista kamdaya. 

Father Damen nape kin en yu- 
za qa "ehanna huwe mauwica- 
yasi kta tka,'' wicarca kin eciya, 
"hececa esta Wakantanka onka- 
pepi epca." 

Woartani ohdag kiye qa hehan 
icicawin tipiwakan ekta ki qa 
wayazanke kin ehake Yutapiwa- 
kan icu kta e, kau kta ki. Wino- 
rca te kta wanke kin Yutapiwa- 
kan icu kta on awacinye rein 
ihduwiyeya, qa wicarca kin qa 
en onpi kin Taku Wakan u kte 
kin on tipina kin timahen apiyapi. 
Sinasapa kin icicawin hdi kin 
hehan wanna winorcanna kin 
onsika. Atraya cante ocowasin 
ko on ehake Yutapi wakan kin 
iyuskinyan, kinihanyan icu. 

Hehan sinasapa kin wicalicana 
kin ehanna cinca yukan hecinhan 
iwanga. 

"Haw," eya ayupta. "Hoksina 
nom wastestepi, hena sinasapa 
kici Mass wacekiyapi en kici 
skanpi wastedakapi, tka Wakan- 
tanka iye hoksiyopapi ehanna 
iwicakikcu." Winorcana kin wi- 
wange kin dena naron wanke qa 
owasin okarniga. Hehan sinasa- 
pa kin tawacin mahen wanna wo- wicake kin iyorpaya. Iwankam 
patus inajin qa "hanyetu kin de 
tuwe den amahi kin sdonyaya 
yacin he? eya. Unkan pakapsan. 
"Hoksina nitawa kin henaos ma- 
rpiya eciyatanhan hipi qa canku 
kin makipazopi; hecen ehake wo- 
econ (Sacraments) icu sni nite 
kte sni heon." Cante wasteye 
rein wopida eyaya, niya atanin 
sni iyaya. 

Hecen marpiya ekta cinca te- 
wicarinda qeya maka akan waa- 
nagoptanpi qa woohoda ohna 
tanyan icarwicaye qon iyewica- 
kiya; icinonpa wicayukinonkanpi 
kte sni. 

De wowicake kin on wokiksu- 
ye wan, Chicago en tipiwakan 
Holy Family eciyapi tiyopa oiya- 
ye kin en hoksina nom sinasapa 
kici skanpi hay ake ska onpi kin 
hecen ihduzapi qa petijanjan ska- 
na yuha najinpi. IESNI QA NOGE KPA WAN 

WOWAPETOKECA ON 

AKISNI. 

Wicincaua wan, Teresa Kruse 
eciyapi, Urnsburg, Westphalen 
etanhan, wayazanka, onkaneeen 
ie sni qa nakun noge kpa. Peji- 
huta wicasta token okihi kuwa 
qeyas iyakicunni. Tanyerca wa- 
onspekiyapi, heon isanpa iyan 
sapa akan owa on waonspekiyapi. 
Taku Wakan wacinye kin sanpa 
tanin aya. Teresa wanna wani- ! 
yetu aketopa ehan i, qa toka Yu- 
tapiwakan icu kte kin ohodaya, 
tanye rein ihduwiyeya. hehan 
akisni kta iwaciuye rca. 

August 26, 1835 anpetu tanka 
ehan i. Wowacinye tawa kin 
waste Yutapiwakan kin ceji 
icartake kin hecehnana cando- 
wankiyapi kin ho naron qa he- 
ya: "Itancan mitawa, Wakantan- 
ka mitawa!" Canpeska makahde 
irpaye, qa wiyuskin kin. on ista- 
mnihanpe au, candowankiyapi qa 
dowanpi ko owasin tanyan naron. 
Tipiwakan etanhan tankan hdi- 
nape kin hehan om on qa hunka- 
ke, tankaku ko iyuskinyan wan- 
wicayake qa Ate, ina, eya. Wi- 
cota de wanyakapi qa naronpi 
kin on Wakantanka yatanpi qa 
wopida eciyapi. hanyan woyazan on najin qa is 
mani kta okihi sni. 

July 26, 1867 ehan tipi wakan 
tawapi kin en Yutapiwakan icu. 
Wicincana wayazanke cin canpa- 
hmiyan cistina ohna aipi qa Yu- 
tapiwakan icu kte cin en yuwan- 
kan aipi. 

Cekiye ayustanpi hehan ake 
atkuku yuwankan aku kta, unkan 
iye wanna wacinye sni, wanna tu- 
we tokeca he okiya. 

Wicincana zaniye rein tipiwa- 
kan kin cokaya najin, zani qa 
tuktena yazan sni, wicaho tohinni 
hececa naronpi sni wan onwiyu- 
skinyan hotanin. Tona en yan- 
kapi kin owasin owanjina Wa- 
kantanka wopida eciyapi qa he- 
han hunkake om tiyata kinhda. 

Htayetu kin hehan tuwena 
okiye sni esta, isnana iyecinka 
otonwe ocanku kin ekta i. Oton- 
we ocowasin tiwahe kin de kini- 
hanyan cantewicakiyuzapi. 

Decen Wakantanka ohinni iyo- 
kipi qa wowapetokeca Yutapi 
wakan en econ ecee, qa wowa- 
stedaka kpazo. Tancan wicasica 
esta asniwicaya ecee. Hecen 
wosnapi kin hetanhan taku wa- 
ste owasin unkicupi kta. SEPTEMBER 1st. 
ST. GILES, ABBOT. St. Giles he Athenian okini- 
han kin heca, qa wookarniga yu- 
ha, qa he omaka opawinge iza- 
ptan kin ehan Gaul makoce con- 
tanka kin ehan isnana ti, tuwena 
en wacinyeye qa wastedake kta 
cin sni on hecon. Canhutkan, qa 
waskuyeca hecehnana yuta on, 
qa wakpa wan icahda ti, hee qa 
tarca asanpi hecehnana woyatke 
yuha. 

Anpetu wan tarca kin he, wo- 
tihni wan kuwa au, unkan St. 
Giles isiha kin en hinajin qa he- 
on hen ti kin sdonyapi. Oksan 
tipi kin owasin ahi yuke q a Nis- 
mes okaspe kin en (monestary) 
sinasapa ecee tipi qa waonspeici- 
yapi kin heca wan karsipi kin on 
kaga. Hetu e St. Giles ta esta 
ohakam waniyetu ota huhu kin 
hnakapi qa yuonihanpi on tehan- 
tanhanhan wanyag ai ecee. TOKAHEYA YUTAPIWAKAN 

ICUPI EN WOWAPETOKECA 

TANIN. 

Wicincana wan waniyetu ake- { Wowahbana kin he mitowoju kin ee. 
Wetu kin he mitowastedaka ece; 
Qa anpetu eca, wasKuyeca kin wata. 
Can wowaste icahya kin he e. FORT TOTTEN. 
Aug. 6, Edward Swarzlander yamni, wi ake-napcinwang he- qa Inez Palmer wakankiciyuzapi. SiNASAFA WOCEKIYE TAEYANPAHA. SEPTEMBER 1&". 1908. SEPTEMBER 14. 

CANSUSBECA WAKAN 

EHDEPI. Wicastayatapi wan Constan- 
tine eciyapi kin wocekiye, qa 
wakagapi ohodapi kin ken a on 
tawacin maken pataktaka unkan 
malipiya kin ekta cansusbeca 
wan wiyakpa e tanin wanyaka, 
qa akan decen owapi: "Wowa- 
petokeca kin de on ohiyayekta." 
Wocekiye opa qa wocekiye toka- 
yapi kin wicaktena yanka. Wa- 
niyetu tonana oliakam hunku St. 
Hc-len, Calvary Paha kin akan 
Jesus cansusbeca wan akan oka- 
tanpi qon hee iyeya, qa hecen 
Cansusbeca Wakan ehdepi, yuo- 
nihanpi kagapi; qa waniyetu to- 
nana ohakam Heraolius, wicasta- 
yatapi kin, he Chosroes, Persian 
wicastayatapi kin taakicita om 
yamni akihde ktena, qa cansu- 
sbeca kin ki, hecen wokiksuye 
kin de yutankapi, qa kinihanpi. 
St. Helen, Jesus cansusbeca ta- 
wa iyeya kin on Cansusbeca Wa- 
kan ehdepi eyapi wokiksuye kin 
kagapi; qa wokiksuye econpi ecee 
kin on Peraclius wookiye yuha 
De omaka 629 ehan hecetu. Wowiyutauye ayakipa kinhau cansu- 
sbeca aieicaga wo. 

SEPTEMBER 19. 

SS. JANDAE1US AiND COMPAN- 
IONS, Martyrs. St. Januarius Naples awan- 
yaka. Benevento en Bishop wa- 
awanhdake kin. heca, qa omaka 
305 heehan nom om woowotanna 
on wicaktepi. Diocletian woce- 
kiye opa sicaya wicakuwa qon 
heehan, qa yamni wootanna on 
tapi kin oskate tipi en mnaja kin 
temwicayapi kta e elipewicayapi; 
tuka mnaja kin taku ecawicaki- 
conpi kta cinpi sni, unkan wica- 
sta itancan sice kin canze qa bi- 
shop kin takodaku om pa wica- 
kaksapi kta yustan. St. Janua- 
rius huhu kin Naples en waniye- 
tu ota hnakapi; qa en yanke kin 
on He Visuvius de etanhan, qa 
is makosica, wokokipe owasin 
etanhan ota akihde ehdakupi, qa 
hena en towanakecakin Januari- 
us we janj an ohna yuhapi kin, 
Naples en oyate yawapica sni 
wicitokam nini ecee. SEPTEMBER. 20. 

ST. EUSTACE AND COMPAN- 
IONS., Martyrs- 

St. Eustace he Roman akici- 
ta heca, qa wicastayatapi wan 
Trajan eciyapi kin taakicita itan- 
can kin heca. Wocekiye ope sni 
itokam Placidus eciyapi, qa win- 
yan waste wan yuza, qa cinca 
wica kin nonpapi. Okinnihan- 
yan on, qa wo waste owasin on- 
speiciciya, nakuns wakagapi oho- 
dapi kin on, itancan kin ohokida, 
qa onsikapi kin wacantkiyapi 
awicayuha. Anpetu wan en St. 
Eustace wotiiini i unkan wowan- 
yake wan on wocekiye opa, ta- 
mdoka ska wan wanyaka unkan 
he kin okiotahena cansusbeca 
wan iyefryena han wanyaka. 
Cansusbeca kin etanhan wicaho 
wan, tokata wocantesica qa wa- 
wiyutanye ota akipe kta keciya. 
Unkan hecece kte qon, tiwahe 
tawa om miniawicakastanpi kin 
ohakam, St. Eustace wowijice 
tawa kin ekiciyakupi qa winyan 
qa cinca ko om tehan kinukan- 
kiya on. Ecen St. Eustace triwa- 
he qa wokiuihan ko hduha, St. 
Eustace tawicu, cinca ko om, 
Adrian wicastayatapi kin waka- 
gapi tawa ohoda wicasi, tuka wi- 
cadapi sni, qa wowacinye en su- 
taya najinpi. Mazazi tatanka 
kagapi wan owasin mahen aona- 
wicatakapi qa oMateya ideya 
wicasi; hecen decen tiwahe kin 
de witaya awihnunnipj. De oma- 
ka 118 heehan. Wowaste on tapi kte kin wicaho wayapi, 
He econhan pesdete k n iwankam 
Malipiya kin yuzarnnipi. qa 
Wowanyake waste kin wanyakapi ecee. Wicista uwasiti etanhan 
Istamnihanpe wicaKipakinta, 
Howayapi, qa wocantesica 
Owasin iyasni. 
Woape qa wokokipe 
Wanna nenakeca. 
Qa owihanke wanin 
Wookiye yukan. BULL HEAD, S. D. 

Aug. 3, 1908, 
Eyanpaha kola. 

Taku wanji toka 
nayalion kte lo. Mitakuyepi, St. 
Joseph okaspe tona yaonpi kin le 
anpetu kin Sunksapapaha okola- 
kiciye onpi kin woakipa terika 
wan maka akan on qon July 30 
qon hehan Yfanblihowaste peji 
kasla na peji itoksu okikna^a 
yunkan tan inahel oyazan iciya, 
keya yunkan anpetu sakowin 
wosla on na onknahela ta, canke 
oteriyelo, kolapila. 

Wicasa kin le' wicoran nunp 
wasicunla waonspe okiyapi kin 
oknahan skan wacin yelo; ca wi- 
casa sloiyayape lo. Wableza 
pehinska kin kola wicaye cin le 
wanji ca le anpetu kin ta ca bla- otanin yelo. Wocekiye opa na 
nakuns wawoyuspa opa yelo. 
Ho he oh wasicunla waonspeon- 
kiyapi kin oknayan skan kepelo. 
HO kolapila, woteri wan cinca kin 
akipapi qeyas ecanl cinca wan 
tonpi canke miniakastanpelo. 
Koska kin le Joseph Wahankute 
eciyapi. Atkuku kin tipi wakan 
qel tima canwoknaka wan waste 
ekicipi na wocante sica yuha qe- 
yas ecanl cinca miniakastanwica- 
kiyelo. Koskalaka kin le taku 
nin sica awacin sni, wocekiye 
okna wiyukcan yukan hecetu we 
lo. Tuwe wan Eyanpaha wan- 
lakapi kin hecannipi kta iyecetu 
welo kolapila. Hecetu welo ecan- 
nipi kta wake lo. Nakun wanji 
blaotanin ktelo. Tiwahe wan 
ataya wocekiye okna skinciyapi 
kepe lo; na etanhan wikoskalaka 
wan iyesni winyan ca Ptesanipa- 
tanwin eciyapi ca isnala ni on, 
yunkan July 29 hehan ta. canke 
oiyokisicelo. Ho lenayos tipi 
wakan qel napin tima wicaon- 
papi na oiyokisica tka akes a wa- 
bleza yunkan Wanbliwin ca qe- 
yas ta, woyuha ota canke can- 
woknaka wan w T aste rpaya canke 
akes hecetu welo ecinpi kta wa- 
steke lo. Kolapina, hececa esa, 
wicasa wakan, Father Bernard, 
Inyanwoslahan el itancanyan 
yanke cin hihunni na taku iyuha 
tanyan econhinyanke, canke mis 
miye kin cantemasica tka akes 
hecetu welo ecanmin yelo. Wi- 
casa ta yunkapi qeyas nonpin ki- 
nipi na najin hiyayapi kta iyecel 
wicasawakan wocekiye okna on- 
kiciskanpi, yunkan hecetu waki- 
ye na wicawala. 

Aug. 5, hehan koska waste kin 
heca wan cinca te, Mary eciyapi; 
Canton hunku kin, koska kinWi- 
zihanpayan eciyapi. 
. Maurus Tatakkaonjinca. SPRING CREEK, AUG. 1908. 
Eyanpaha. 

Mitakola, taku wanji 
miyeciiaotanin kte. Sicangu tipi 
makoce hel waun yunkan taku 
woecon otatice tka nakes wanjig- 
ji ecamon nahalici taku toketu 
atanin snina wanji lecala Aug. 1, 
kin ostan, Spring Creek S. D. 
Rev. Father Henry kici omniciye 
waeconqonpi na wicasa na win- 
yan ko wicolian wakan econpi. 
Wakanwoklakapi, Yutapi wakan 
icupi, Yatkesni iciconzapi, oiye 
tokeca yuha wacinpi kin helila 
waste. 

Koskalaka wanji lila waste te; woowotanla ogna un, taku iyuha 
otakiya skan, wicolian owotanla 
iyuha ogna iglustan na ianpetu 
wakan wanji hehanl te, Aug. 1 
he ehanl. 

Miniwakan yatkesni iciconze 
na Yutapiwakan ko icu heun lila 
oyate kin lowanpi, napeyuzapi, 
gluonihanpi. Iowankayujajapi 
kin hehanl Aug. 8 ostan peji to- 
ksu, hecel wakinyan agli tka ini- 
hansni inafini peji oksu qes econ- 
han wakinyan agli na canke ina- 
lini glicupi tka temni tapi on 
iglukate ca kupi itahena Wakan- 
gle-oyuspena te, tacatkayotan- 
han ite na sicatka yotanhan owo- 
tanla liuyapi. Canhanpa kin ece- 
la yuspuspupi ca sicola yuke, 
na onma kin tancan na ceji kin 
totoya yunke. Wicasa kin 
heconpi kin hehanl ataya topa 
tka num ee ikceya tasak tewica- 
yapi, num peji-icape yuha mani 
canke wana le wanji te kin he 
econhan iseya kaslohan makal 
glilipaye peji-icape kin kaHoliye- 
yapi se iyaye. Kaliape kin na- 
kun tan sag te; wanji ee tokeca 
sni canke he lila napa, unma kin 
henayos ee enajinpi na wacin 
ksapapi kin hecena iyayapi, na 
te kin icupi, peji-itoksu kin hel 
agleonpapi, na wanji hena awan- 
yake na num titakuyepi hiyoipi,' 
hecel el glipi. Topapi kin he 
wanji hecon kin he yamnipi kin 
caglepi saglogan wicisakim he- 
cun makagle iyeyapi kin oiyeye 
nonpa siiyute wanji kin kitanla 
ekta hankeya unma lazatanhan 
na unkiye tanhan iyeyapi, ca oi- 
yeye nompa Spring Creek hetu, 
Jammie Gurrue ti kin hetu, 
north east etkiya^ makiyutapi 
sokala hecetu, wicaKapi makoce 
wan he qon hel ikiyela. 

Aug. 9 ostan mazaskanskan 3 
hehanl wicasa WaKa eciyapi ca 
te. Wiwila Wakpala el te, Ista- 
zizi ti kin iinkpata. 

Tona wocekiye ehapi kin hena 
wocekiye eyekiyapi ni ecanmi. 
Wicasa kin Patrick W. Cambell 
eciyapi. 

Mitakolapi, niyepi nitoiyepi 
Eyanpaha el nacitionpi iyomakipi 
he wanji miyeye lo. 

Kolaciyapi kin iyuha tanyan 
miksuyapo. 

Charles Randall. Rosebud etanhan, omniciye 
tanka etanhan hinaH takuna un- 
kokiyakapi sni. Wowapi ska, qa 
minisapa yuhapi sni naceca. SINASAPA 'WOCEKIYE TAKYANPAHA. SEPTEMBER 15- 1908. Tona St, Joseph qa St Mary 

Okodakiciye opapi kinhan taku 

wanji awacin impi kta. Ocanku malipiya iyahdeya kin 
may a, inyan oju qa omani sica, 
qa tonana ohna tuka wowiyuskin 
oihanke wanica iyahde. Qa hen 
oihanke wanin woozikiye unyu- 
liapi kta. Maka akan unnisikapi, 
waniyazankapi, qa nicakijapi, 
tuka Jesus taku eye cin kiksu- 
yapo. "Tona unsikapi kin hena 
wicayawastepi kta ce, malipiya 
wokiconze kin he tawapi ece." 
"Tona ceyapi kin hena wicaya- 
wastepi, hena wicakihnapi kta," 

Tuw.e tokca ohinni tanyan can- 
tewasteya niciyuze sni, .is nagi- 
yeniyanpi, ainiyanpi kinlian de 
kiksuya po. 

Tohan amiyapi qa si cay a nicu- 
wapi kinhan wiyuskinpi qa nina 
'cantewaste po! Malipiya ekta 
nicanptapi kta. Taku sica on 
i.tkom taku sica econpi sni po, 
tuka itkopatanhan wayawastepo! 
De woonspe kin Jesus oiye qa 
o'nanye cin on onspeonkiyapi, qa 
tohan maka kin de akan ni un- 
yakonpi kinhan de onspeonkici- 
ciyapi kta; heon etanhan wicasta 
qa winoiica wastepi okodakiciye 
icicagapi qa maka akan Jesus 
woonspe wan unkahipi kin on- 
speiciciyapi; heon etanhan tona 
okodakiciye de en opapi kin ti- 
wahe wanjipina iyecen qa taku- 
kiciyapi lice cin iyecen wasteki- 
cidapi kta, qa onsikicidapi kta. 

St. Peter taku eye cin anago- 
ptan po! "Owasin cante wanji- 
dan hdu witaya unsikicidapo, 
hunkawanjikiciyapi kin iyecen 
wastekicidapo, waonsidapo qa 
wacantkiyapo." Owasin ecen 
ecanonpi kinhan okodakiciye kin 
iyopte kta qa ecen ecanonpi sni 
kinhan, kun hde kta qa sanpa 
wanisakapi kte sni. Omniciye 
ca witaya yaupi kin token nitan- 
canpi qa ninagipi tanyan un kta 
qa token maka akan tanyan ya- 
onpi qa wiconi onman kin ekta 
nakun tanyan yaunpi kte cin he- 
na iwoyahdakapi kta. Qawowa- 
onsida ayeciyuhapi qa wahokon- 
yeciciyapi kta, oyeciyapi kta. he- 
cen witaya dapi kinhan taku 
wanji onspe wacannipi kta. To- 
keca maka akan waon he? Ma- 
ka akan waun kin he Wakantan- 
ka sdonwaye ktey wastewaclake 
kta, anawagoptan kta; hecen wi- 
coni unman kin ekta kici iyuskin- 
y an waun kta; he tokaheya on- 
nispepi kte cin ee. Ho hecen to- 
kaheya Wakantanka sdonyapi, tawacin, tawokonze, qa Catholic 
Church taku onspewicakiye cin 
hena onspeniciciyapi kta. Taku 
ota onnispepi kta iyecece cin ota 
nahaniici sdonyayapi sni. Wita- 
ya dapi kinhan yecigepi kte sni, 
aiyecjyapi kte sni, tuwe tokeca 
olian odakapi kte sni, is tuwena 
canze yeciyapi kta sni; witaya 
dapi kinhan canzeyeciyapi kta on 
dapi sni. Hehan inayajinpi qa 
taku waste ecanonpi keya woya- 
hdakapi kte sni, qa he kaken si- 
caya econ ehapi kte sni, tuka 
witaya dapi kinhan taku wanji 
onspe wacannipi kta. De kiksu- j 
ya po! omniciye en dapi kinhan 

hecen on dapi do. Wicaceji om 

i 
St. Peter heya: '* Tuwe wiconi ; 

wastedake ea anpetu waste wan- 1 

yaka cin kinhan, iye ceji kin ta- ' 

ku sica en yeye kte sni, qa iha ! 

kin wohnaye takudan ie kte sni. 

MINIYUWAKANPI. 
(Sply Water.) 

Anpetuwakan ca miniyuwa- 
kanpi kin econpi ecee. Cekiyapi 
kte kin itokam cekiyapi opapi kin 
sinasapa kin miniyuwakanpi awi- 
camnimni ecee Asj)erges ahiya- 
yapi kin econhan. Hecen anpe- 
tuwakan sdonyeonkiyapi Wo- 
cekiye opapi kin anpetuwakan 
ca cekiye yapi qa anpetu wakan 
okitaliena woalitani asapapi kin 
Wanikiye we tawa kin on wica- 
yuskapi kta e cekiye ipi ecee, qa 
miniyuwakanpi awicamnimnipi 
kin he miniawicakastanpi en wo- 
waste unkicupi icaii onkiyapi kte 
cin kiksuye onyanpi kta on he- 
conpi. 

Nakun Wicotakuye Tannin kin 
heci mini on taku yujajapi kte 
kin ohinni econ wicasipi; iyotans 
tohan wosnapi wicolian econpi 
kta ca, qa ota akihda heconpi, 
iyotans Juda tawoopepi kinohna- 
yan wicasta ska sni yawapi. 

Wicotakuye Teca kin en wico- 
lian kin de hecehnana woecon. 
Wanikij T a miniawicakastanpi 
wo wakan kin onqup-i kin oimayan 
mini qa Wakantanka Toie kin on 
woaHtani kin yujajapi. Woceki- 
ye kin en wanakajatanhan, mini 
yuwakanpi on qa miniawicaka- 
kastanpi kta heceena sni, tuka 
nakun wounyeyapi kta on. St. 
Basil, omaka 379 heehan mini 
yuwakanpi owicolian kin he ye- 
wicasipi woyakapi (Tradition) 
tawapi kin etanhan keya. 

Mini kin yuwakanpi kta ca to- 
kaheya miniskuya kin heca yu- 
wakanpi en ohnakapi, qa hehan yamni akihde mini kin en cansu- 
Sbeea kaiiya icahipi ecee, qa he- 
cen yQwakanpi. Miniskuya qa 
mini yuwakanpi kte kin tokahe- 
ya excorcism, on econpi, wakan- 
sica towasake kin miniskuya qa 
mini kin etanhan icupi, qa wa- 
kansica towasalce yutokan iyeya- 
pi kta wan en iyeyapi. 

Miniskuya kin mini kici icica- 
hiyapi miniyuwakanpi itakihna 
kagapi, wayuokizi, qa w T ayuska. 

Mini kin he wayuskapi kin iya- 
cinpi; mniskuya kin he woiiwin 
etanhan way u waste, qa w r oyute 
kin waste kaga ecee qon, he iye- 
cen miniyuwakanpi kin he woa- 
iitani on oniionwinpi kin yu waste 
qa ^Yakantanka en wiconi onki- 
tawapi kin waste kte, qa iyokipi 
kte kin kage. Miniskuya kin 
mini kin en yamni akihde susbe- 
ca kaiiya kin he Wakantanka en 
yamnipi cajepi kin on Jesus can- 
susbeca akan \e qon towaste kin 
on econpi. Miniyuwakanpi qa 
Wico'ie token on econpi inn dena 
ee: "Wakantanka mini kin de 
on w T akansica towasake kin yu- 
juju nunwe, qa woyazan qa w T ico- 
lian sica owasin yutokan nunwe, 
qa wicatancan, qa wicanagi, qa 
taku on amnimnipi kin ko owa- 
sin yu waste nunwe." 

Miniyuwakanpi he is decenka- 
pi: Y7oalitani cistina yutokan 
kta, — wo waste en iyeye kta, qa 
on woalitani on icantesicapi, qa 
waawacin waste kin icage kta,— 
wakansica kin en wahacanka on- 
yanpi kta,— woyazan qa wicolian 
sica yutokan yuza. Tona wacin- 
yan on qa cante sin on miniyu- 
wakanpi onpi kin hena heceena 
on o waste kta. 

Miniyuwakanpi kin h.e otakiya 
wounyeyapi. Anpetuwakan qa 
cekiyapi kte kin itokam sinasapa 
kin oyate kin awicamnimni ecee, 
hecen wicayuwasake kte kinhan 
cekiyapi kin en eceena ewacin 
kte qa taku tokeca tawacin kin 
en iyaye kte sni. Qa he econhan 
sinasapa kin Penetential Psalm 
"Miserere," wicoic kin eya ecee, 
qa Wakan t.anka cekiye, olinide 
wanji kun u si qa oyate hen yu- 
kanpi awanwicayake kta e ce- 
kiya ecee. Hecen wocekiye en 
opapi kin sinasapa wocekiye ewi- 
cakiciciye kin okiyapi qa kici ce- 
kiyapi kta iyecetu, qa wosnapi 
opapi kin on ihduwiyeyapi iye- 
cetu . 

Tipiwakan timahen iyayapi kin 
hecehnana wocekiye opapi kin 
miniyuwakanpi icupi qa on ai?i- 
mnimnipi ecee; heon tipiwakan kin tiyopa kin en icahda miniyu- 
wakanpi ohna onwanhdepiecee. 
Hecen wocekiye opapi kin Wa- 
kantanka en itokam yapi kte kin 
cante skaya hduha yapi kte kin 
kiksuye onyanpi. On susbeca 
aieicaga, qa on hecen wawawiyu- 
tanyan ktena okihi, qa wowaste 
ota on kamna kte. Ake tohan 
kinapapi kte kin ake miniyuwa- 
kanpi on aicimnimnipi ecee, he- 
cen nakaha wowaste on icu qon 
hecehnana wowaste yuha hde 
kte qa tiyata Wakantanka woa- 
Avanyake tawa yuhe kin on iju- 
skin kta. 

Tiyata miniyuwakanpi ahdapi 
ecee kin hena hecen awacinpi on 
etanhan heconpi.. TOKEN SINASAPA WOCEKI- , 
YE OP A KIN SDONWICAYAPI Sinasapa wocekiye opapi kin 
en wncoie wanjigji yuhapi qa he 
sinasapa wocekiye ope sni kin en 
hena yuhapi sni. 

"Wakantanka wopida yuha 
nunwe!" (Thank God!) He sina- 
sapa wicoie. Wicoie kin de wica 
qa winyan wanji heya nayalion 
kinhan he sinasapa wocekiye 
opa heca. Nakun wicoie tokeca 
wanji yuhapi. "Wakantanka he- 
cen cin kinhan." Tohinni iye 
cin kaketu kte eyapi sni, tuka 
heyapi kta eca, wicoie de onpi. 
"Wakantanka hecen cin kinhan, 
hecetu kte," qa is kaketu kta 
eyapi. Irish wicasta kin he nina 
wowicada lice, taku owasin Wa- 
kantana Iye en wowasake yuhe 
kin. Qa French oyate kin is 
tohan Wakantanka cajeyatapi 
kta eca Wakantanka waste kin 
eyapi, taku waste owasin Wa- 
kantanka etanhan u. 

Tuka isanpa token sinasapa 
opa wan sdonyaye kte kin ocici- 
yakake kta^ Protestants kin kici 
icitogya. Sinasapa ope kin he 
Wanikiya eciyatanhan ia eca, 
"Itancan unkitawapi kin, kaken 
econ eyapi ecee." Itancan unki- 
tawapi kin kaken ej^a," eyapi 
ecee. Protestant kin, "Waniki- 
ya" eciyatanhan ia eca, "Jesus 
Christ" eyapi ecee. Hecen to- 
han tuwe decen wicoie yuha iia- 
yalionpi kinhan, he Protestant 
heca e sdonyayapi kta. Sinasapa 
opapi kin. Mary cinca kin he ca- 
jeyad eyapi sni, tuka Itancan un- 
kitawapi kin eyapi; ecin he Itan- 
can nnyanpi nakaes. Ehantan- 
han najin hecen eyapi. Waon- 
spekiyapi nakun hecen eyapi: 
Itancan kin wiconte etanhan ina- 
jin qa mde kahda tanin iciye qe- 
h an, Peter eya: "He Itancan kin 
ee." Hecen waonspekiyapi kin 
etanhan qa anpetu kin dehanyan 
sinasapa opapi kin ' 'Itancan un- 
kitawapi" wicoie kin yuha on. 

Cekiye de kta, is ceyakiye kta 
onikan sni kehe oyakihi sni. 

^Anpetu ehake woyaco anpetu 
en inide kta onikan kta.